Työturvallisuus

Vaarojen ja riskien arvioinnilla

parempaa turvallisuutta

Selvittämällä työpaikan vaaratekijät ja arvioimalla riskit varmistetaan turvallinen työympäristö ja terveelliset työolot. Henkilöstö voi paremmin, tuotanto ja palvelut sujuvat häiriöttä.

Työnantajan tulee huolehtia työn tekemisen edellytyksistä. Tulee huolehtia perusasiat kuntoon. Tulee ymmärtää vastuut muun muassa työnantajan, esimiehen ja työntekijän osalta. Tulee mahdollistaa palautuminen työpäivän aikana.

Työstä palautuminen onkin tärkeää – vasta sitten innovointi on mahdollista. Tauot ovat tärkeitä paitsi fyysistä työtä tekeville myös aivotyötä tekeville.

Tehokkuusvaatimus on nykyään kova niin yksityisellä että julkisella puolella. Työpaikoilla eletään muutoksien kourissa ja henkinen kuormittuminen on kasvanut. Kuka uskaltaa enää ilmoittaa epäkohdista ja nostaa asioita keskusteluun? Koetaan, että tällainen henkilö mielletään helposti hankalaksi työntekijäksi ja pelkona on joutua seuraavissa yt-neuvotteluissa pois tai määräaikaista sopimusta ei jatketa. Näistä on kuultu työntekijöiden kertomana.

Työn vaarojen ja riskien arviointia voidaan käyttää työkaluna työolosuhteiden ja työilmapiirin kehittämiseen. Varsinkin jos mukana on asiantunteva, luotettava ja puolueeton osapuoli.

Työn riskien arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta sekä kehittämistarpeista. Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät tulee työpaikalla selvittää järjestelmällisesti. Mikäli vaaroja ei voida kokonaan poistaa, arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle eli riskin suuruus sekä toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle tai poistetaan kokonaan.

Riskin suuruus muodostuu vaaran toteutumisen todennäköisyydestä ja vaaran aiheuttamien terveys- ja turvallisuushaittojen vakavuudesta. Eli tällöin arvioidaan riskitasoa, kirjataan toimenpiteet, joilla työntekeminen on turvallisempaa. Tehtyä arviointimateriaalia voidaan käyttää perehdytys- ja koulutusmateriaalina, jonka avulla voidaan osaltaan todentaa, mitkä ovat työnantajan ohjeet työn tekemiseen turvallisesti. Tämän avulla voidaan ohjata tekemään työtä turvallisemmin ja lisätä työntekijöiden turvallisuustietoisuutta. Mikäli huomataan toimenpiteitä, joilla työntekeminen on turvallisempaa, ne kirjataan ylös, nimetään vastuuhenkilö ja seurataan toteutumista.

Työnantajalla on vastuu turvallisuudesta. Vastuuta ei voi ulkoistaa. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Työntekijällä on aina myös oma vastuu turvallisuudesta. Hänen tulee noudattaa saamiaan määräyksiä ja turvallisuusohjeita, käyttää turvallisuus- ja suojalaitteita, annettuja henkilösuojaimia sekä omalta osalta ylläpitää turvallisuutta ja ilmoittaa epäkohdista.

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin.

Turvallinen työpaikka on haluttu ja on myös kilpailuetu yritykselle.

Kirjoittaja

Marja-Liisa Kankaala CTurva

Marja-Liisa Kankaala, CTurvan Turvallisuusasiantuntija

CTurva tarjoaa palveluita yrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Tämä osaltaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria. Tutustu CTurvan tarjoamiin yritysturvallisuuspalveluihin!