Turvallisuuskartoitus

Analysoimme yrityksesi turvallisuuden nykytilan ja teemme toimenpidesuunnitelman turvallisuuden parantamiseen.

Kartoitus tuo esille konkreettisia kehityskohteita, kun turvallisuutta analysoidaan kokeneen asiantuntijan johdolla. Kartoitus parantaa yrityksen turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria sekä tehostaa toimintaa ja tuo kustannussäästöjä.

Turvallisuuskartoituksessa selvitetään yrityksenne turvallisuuden nykytila:

 • Miten turvallisuus on organisoitu ja dokumentoitu?
 • Kenellä on vastuu eri turvallisuusasioista?
 • Miten liiketoiminnalle tärkeitä tietoja säilytetään?
 • Kuinka henkilöstöä perehdytetään, koulutetaan ja ohjeistetaan?
 • Miten kiinteistöön liittyvä turvallisuus on kuvattu?
 • Miten sopimuksissa huomioitu turvallisuusasiat?

Hinta alk. 1 450 € (+alv) + matkakulut.
Sisältää 1 työpäivän ja toimenpidesuunnitelman.

Lisäpalveluna AEO -ennakkokartoitus, erillisen sopimuksen mukaan.

Turvallisuuskartoitus

Palvelun avulla tiedostat turvallisuusriskit sekä puutteet henkilöstön koulutuksessa ja ohjeistuksessa sekä turvaat liiketoimintasi.

GDPR Tietosuojakartoitus

Kartoitamme toimiiko yrityksesi EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ja luomme raportin tietosuojan nykytilasta, tietosuojariskeistä ja kehityskohteista.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR velvoittaa  suojaamaan henkilötiedot asiattomalta käytöltä. Asetuksen myötä rekisterinpitäjältä vaaditaan uusia hallinnollisia tehtäviä. Kartoituksen avulla varmistetaan, että henkilötietoja käsitellään asetuksen mukaisesti tietoturvariskit minimoiden. Kartoituksessa arvioidaan yrityksesi tietosuojan nykytila sekä tietosuojariskit. Lisäksi analysoidaan yrityksenne kyky vastata tietosuojaan liittyviin vaatimuksiin ja luodaan konkreettinen kehityssuunnitelma.

Tietosuojakartoituksessa selvitetään mm.:

 • Miksi ja mitä henkilötietoja kerätään?
 • Kuinka henkilötietoja säilytetään?
 • Kenellä on pääsy henkilötietoihin?
 • Kuinka pääsy henkilötietoihin on hallinnoitu?
 • Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?
 • Miten pitkään henkilötietoja säilytetään ja miten ne poistetaan?
 • Onko yrityksessä tarvetta tietosuojavastaavalle?
 • Onko tarpeen arvioida tietosuojan tilaa juridisesti tai tietoteknisesti?

Hinta alk. 1 950 € (+alv) + matkakulut.
Sisältää 2 työpäivää ja kehityssuunnitelman.

Lisäpalveluna tietosuojakoulutus, erillisen sopimuksen mukaan.

Tietosuojakartoitus

Palvelun avulla voit varmistua, että yrityksesi täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kartoitus ja loppuraportti tuovat esiin tarvittavat kehityskohteet tietosuojavaatimuksien täyttämiseksi.

Turvallinen työskentely epidemiatilanteessa

Autamme varmistamaan työntekijöidesi turvallisen työskentelyn
ja asiakkaiden asioinnin epidemiatilanteessa.

Turvallinen työskentely ja asiakkaiden kohtaaminen on tärkeää epidemian aikana. Varmistamme yrityksesi toiminnan turvalliset edellytykset ja liiketoiminnan jatkuvuuden.

Voit valita palvelun sisällön tarpeidesi mukaan:

A) Toimenpideohjeiden kuvaus

 • Tärkeimmät yleisohjeet ja mallipohjat yrityksesi ulkoasulla/brändillä
 • Ohjeet henkilökunnalle (esimerkiksi kokouskäytännöt, asiakastapaamiset, avokonttorityöskentely, matkustusturvallisuus ja etätyöskentely)
 • Ohjeet asiakkaille ja vierailijoille

B) Epidemian vaarojen ja riskien arviointi

 • Analysoimme Covid-19 epidemiasta aiheutuvat vaarat ja riskit yrityksellesi.
 • Teemme konkreettiset parannusehdotukset riskien minimoimiseksi ja liiketoiminnan turvaamiseksi.

Hinta alk 2250 € (+alv) + tarvittaessa matkakulut. Sisältää 2 työpäivää.

Lisäpalveluna turvallisuuskoulutus erillisen sopimuksen mukaan.

Työturvallisuus

Palvelun avulla saat tarvittavat ohjeet työntekijöille ja varmistat asiakkaiden turvallisen asioinnin. Palvelun avulla voidaan myös analysoida Covid-19 epidemiasta aiheutuvat vaarat ja riskit liiketoiminnalle.

Muut asiantuntijapalvelut

Turvallisuustoiminnan kehittäminen

Kerromme yrityksesi turvallisuuden nykytilan ja miten yrityksesi turvallisuutta kannattaa kehittää.

Kehitystyö tehdään kokeneen asiantuntijan johdolla. Yritysjohdolla on aina oma vastuu turvallisuudesta.

Palvelun avulla yrityksesi työntekijöille tulee ymmärrys, että johto näkee turvallisuusasiat tärkeäksi ja tämä osaltaan myös parantaa turvallisuuskulttuuria. Palvelun sisältö ja laajuus tarkistetaan lähtötilannekartoituksen jälkeen.

Palvelu voi sisältää esim:

 • Lähtötilannekartoitus
 • Organisaationne turvallisuuden nykytilan ja turvallisuusriskien kartoitus sekä arvio organisaation kyvyistä vastata turvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin.
 • Turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäynti johdon kanssa
 • Tarvittavan turvallisuusohjeistuksen laatiminen
 • Tarvittavan turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
 • Ulkoistettu turvallisuuspäällikkö

Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

Palvelun avulla on löydetty esimerkiksi tarpeita henkilöstön, myös esimiesten koulutukseen, sekä tarvittavien ohjeiden laatimiseen. Turvallisuusasioiden esilletuonti, läpikäynti yhteistyössä ja johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin on parantanut yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Riskienhallinta ja arviointi

Riskienhallinta

Kartoitamme yrityksesi toimintaan liittyvät riskit ja annamme toimenpide-ehdotukset riskien vaikutusten vähentämiseksi. Autamme varmistamaan yrityksesi toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin.

Palvelun avulla arvioimme yrityksessäsi tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia ja suunnittelua. Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Valmiussuunnittelu, Jatkuvuussuunnittelu

Valmiussuunnitelman avulla autamme yritystäsi varautumaan ja jatkamaan toimintaansa  normaaliolojen häiriötilanteissa, myös suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa.

Miten toimitaan jos nykyiset tilasi eivät ole käytettävissä, tulee ongelmia tietoliikenneyhteyksissä tai kriittisten ohjelmien sisältämät tiedot eivät ole saatavissa.

Palvelun avulla yritykseesi voidaan laatia valmiussuunnitelma, jatkuvuussuunnitelma tai päivittää nykyinen ajan tasalle.

Työsuojelutoiminnan tehostaminen / Vaarojen ja riskien arviointi työssä

Riskienarvioinnilla yrityksesi saa kokonaiskuvan työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Autamme kehittämään työyhteisön ja työntekijöiden turvallisuutta ja työhyvinvointia sekä lisäämään turvallisuustietoisuutta, joka parantaa turvallisuuskulttuuria.

Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Palvelun avulla arvioimme yrityksesi vaaroja ja riskejä, sekä kehitämme yrityksesi työturvallisuustoimintaa. Toimipaikoilla vaaroja ja riskejä arvioitaessa keskustellaan vaihtoehdoista, tuodaan esille hyviä ja kustannusystävällisiä käytäntöjä, sekä lisätään työyhteisön ja työntekijöiden turvallisuustietoisuutta, mikä osaltaan parantaa turvallisuuskulttuuria.

Palvelun sisältö:

 • Toimipaikkakohtaisiin vaarojen ja riskien arviointi -käynteihin osallistuminen, työtehtäviin liittyvien vaarojen arvioiminen työpaikkakohtaisesti toiminnoittain.
 • Raporttien työstäminen toimipaikkakäynneistä.
 • Toimenpideluetteloiden laatiminen ja toimenpiteiden vastuuttaminen yksiköille.
 • Kooste tarkastuksen aikana tehdyistä huomioista sekä henkilökunnan nostamista työturvallisuushuomioista.

Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

Palvelun avulla yritys on saanut tietoonsa mm työsuojelutoiminnan tehostamiseksi vaadittavat toimenpide-ehdotukset. Keskustelukulttuurin lisääminen ja johdon sitoutuminen turvallisuuteen on kehittänyt yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Brändin, Tuotteen ja Toimitusketjun Eheys

Autamme suomalaisia (ja kansainvälisiä) vientiyrityksiä kohtaamaan  brändituotteisiinsa kohdistuvia turvallisuusriskejä omissa  toimitusketjuissaan.

Kansainvälisessä merkkituotekaupassa (B2C, B2B) esiintyy valitettavan usein väärinkäytöksiä – jopa suoranaisia rikoksia. Syynä laittomuuksiin on yleensä voitontavoittelu. Vientiyritykset kohtaavat laittoman kaupan riskejä mm. Aasian operaatioissaan. Laiton kauppa liittyy mm. tuoteväärennöksiin, alihankkijan valtuudettomaan takaovivalmistukseen tai ruokapetoksiin. Eri toimialoilla ja asiayhteyksissä käytetään ko. riskistä eri termejä.

Autamme asiakasyrityksiämme kehittämään Brändin, Tuotteen ja Toimitusketjun Eheyttä mm. seuraavilla keinoilla:

 • Tekninen ratkaisukonsultaatio: tuotetunnistus ja –sinetöinti, SaaS tuoteserialisointi, tiedonhalllinta
 • Markkinavalvonta & tuki IPR oikeuksien voimaansaattamiselle (brand protection)
 • Yhteistyökumppaneiden taustaselvitykset (myös ulkomaat), logistinen turvallisuus (AEO vaatimustenmukaisuuden kehittäminen)
 • Turvallisuusvaatimukset sopimuksissa, ohjeistot, kouluttaminen ja turvallisuusauditointi

Maineen lisäksi suojaamme liiketoimintasi kannattavuutta ja asiakaskokemusta.

Hinta erillisen tarjouksen mukaan. Kysy myös Take Care mahdollisuudesta.

CTurva auttaa elintarvikevalmistajia kehittämään vaatimustenmukaisuutta ja vastustuskykyä em. riskejä vastaan – hyödyntäen kumulatiivista kokemustamme sekä kansainvälistä yhteistyöverkostoamme.

Turvallisuuskoulutukset

Autamme varmistamaan, että henkilöstö on tietoinen yrityksesi turvallisuus-käytännöistä ja -ohjeista. Tämä lisää turvallisuustietoisuutta ja osaltaan parantaa turvallisuuskulttuuria. 

Koulutusvaihtoehtojamme ovat esimerkiksi:

 • Turvallisuuskoulutus henkilöstölle, esimiehille, alihankkijoille (räätälöidään kohderyhmän mukaan).
 • Turvallisuusjohtaminen, Turvallisuuskulttuurin kehittämien
 • Tietoturvallisuuskoulutus
 • Työturvallisuus
 • Matkustusturvallisuus

Hinta alk 850 €/tilaisuus (+alv) + matkakustannukset.
Arvio koulutuksen kestosta, 2-3 h/tilaisuus

Asiantuntijapalvelut CTurva

Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluita yritysturvallisuuteen: Turvallisuustoiminnan ja -kulttuurin kehittämistä, vaarojen ja riskien arviointia, tuoteväärennösten ehkäisyä sekä erilaisia turvallisuuskoulutuksia. Klikkaa ja tutustu vaihtoehtoihin!

Kiinnostuitko?

CTurva auttaa turvaamaan yrityksesi. Ota rohkeasti yhteyttä.
Ota yhteyttä
Nämä asiakkaamme ovat nähneet turvallisuusasiat tärkeinä:

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä!

6 + 7 =

Voit myös ottaa suoran yhteyden puhelimitse Penttiin: 040 5008061