Turvallisuuskartoitus

Kartoituksen avulla selvitämme yrityksesi turvallisuuden tilannekuvan ja teemme toimenpidesuunnitelman, sisältäen parannusehdotukset.

Kartoituksen avulla yrityksesi saa ymmärryksen turvallisuuden nykytilanteesta, sekä tiedon missä on tarvetta parantaa. Kartoitus tuo esille kehityskohteita, kun turvallisuutta pysähdytään miettimään avainhenkilöiden kanssa ja arvioidaan kokeneen asiantuntijan johdolla, mikä tehostaa toimintaa ja tuo kustannussäästöä, turvallisuusnäkökohdat/-vaatimukset huomioiden. Kartoitus jo yksistään voi tuoda työntekijöille tunteen että johto näkee turvallisuusasiat tärkeäksi ja voi osaltaan parantaa turvallisuuskulttuuria. Kartoitus tehostaa toimintaa ja tuo kustannussäästöjä.

Turvallisuuskartoituksessa selvitetään yrityksenne turvallisuuden nykytilannetta, mm.:

 • Miten turvallisuus on organisoitu, dokumentoitu ja kenellä vastuu
 • Kuinka yrityksenne tietoja säilytetään?
 • Miten henkilöstöä perehdytetään, koulutetaan, ohjeistetaan
 • Kiinteistön turvallisuus
 • Miten sopimuksissa huomioitu turvallisuusasiat, jne.

Lisäpalveluna AEO -ennakkokartoitus, erillisen sopimuksen mukaan.

Hinta alk. 1 450 € (+alv) + matkakulut.
Sisältää 1 työpäivän ja toimenpidesuunnitelman.

Turvallisuuskartoitus
Palvelun avulla on esimerkiksi löydetty turvallisuusriskejä, tarpeita henkilöstön, myös esimiesten koulutukseen, sekä tarvittavien ohjeiden laatimiseen. Ohjeistamalla työnantaja voi varmistua, että työntekijät saavat tarvittavan tiedon.

Tietosuoja, GDPR

EU:n tietosuoja-asetus asettaa organisaatioille velvollisuuden suojata henkilötiedot asiattomalta käytöltä. Asetuksen myötä rekisterinpitäjille on tullut uusia hallinnollisia tehtäviä. Tietosuojakartoituksen avulla varmistetaan, että henkilötietojanne käsitellään lakien ja asetusten mukaisesti, tietoriskit minimoiden. Kartoituksessa arvioidaan yrityksesi tietosuojan nykytilaa ja tietosuojariskejä sekä arvioidaan organisaationne kykyä vastata tietosuojaan liittyviin vaatimuksiin sekä teemme kehityssuunnitelman.

Tietosuojakartoituksessa selvitetään mm.:

 • Miksi ja mitä henkilötietoja kerätään?
 • Kuinka henkilötietoja säilytetään?
 • Kuinka pääsy henkilötietoihin on hallinnoitu?
 • Onko tarvetta luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille?
 • Henkilötietojen elinkaari organisaatiossa.
 • Onko organisaatiossanne tarvetta tietosuojavastaava-palvelulle.
 • Onko tarpeen arvioida tietosuojan tilaa juridisesti tai tietoteknisesti.

Lisäpalveluna tietosuojakoulutus, erillisen sopimuksen mukaan.

Hinta alk. 1 950 € (+alv) + matkakulut.
Sisältää 2 työpäivää ja kehityssuunnitelman.

Tietosuojakartoitus
Palvelun avulla voitu varmistua täyttääkö yritys tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kartoitus ja loppuraportti tuovat esiin tarvittavat kehityskohteet tietosuoja-asetuksen vaatimuksien täyttämiseksi. Tietosuojakartoitus jo sinällään on merkittävästi auttanut vaatimusten täyttämisessä.

Auditointi

Auditoinnit: ISO 27001 tai Katakri

Auditoinnissa selvitämme, täyttääkö yrityksesi ISO 27001 -standardin tai vaihtoehtoisesti Katakri-kriteeristön vaatimukset. Auditointi suoritetaan kokeneen asiantuntijan johdolla.

Auditointi tuo esille tarvittavat kehityskohteet. Auditoinnissa haastatellaan avainhenkilöt, arvioidaan olemassaoleva turvallisuusdokumentaatio, sekä merkitykselliset tilat. Arvioinnin kriteerinä käytetään ISO/IEC 27001 -standardia sekä vähimmäisvaatimuksia tai Katakri -kriteeristöä.

Auditointi voidaan tehdä myös yhteistyökumppanin/alihankkijan toimintoihin, tiloihin ja/tai käytäntöihin.

Hinta alk. 3 150 € (+alv) + matkakulut.
Sisältää 2 työpäivää ja loppuraportin. Loppuraportti sisältää toimenpide-ehdotukset.

Lisäpalveluna valtionhallinnon tietoturvatasot, ISF:n Standard of Good Practice, muut ISO-standardit, COBIT ja ITIL auditointi, erillisen sopimuksen mukaan.

Auditointi
Palvelun avulla yritys on voinut ammattitaitoisen ulkopuolisen tahon auditoimana osoittaa täyttävänsä ISO 27001 -tietoturvastandardin tai Katakri -kriteeristön vaatimukset. Loppuraportin listaamien toimenpide-ehdotusten myötä yritys voi kehittää ja parantaa omaa turvallisuutta.

Jatkuvuuden varmistaminen

Turvallisuustoiminnan kehittäminen

Palvelun avulla kehitämme yrityksesi turvallisuustoimintaa. Kehitystyö tehdään kokeneen asiantuntijan johdolla. Yritysjohdolla on aina oma vastuu turvallisuudesta.

Palvelun avulla yrityksesi työntekijöille tulee ymmärrys, että johto näkee turvallisuusasiat tärkeäksi ja tämä osaltaan myös parantaa turvallisuuskulttuuria. Palvelun sisältö ja laajuus tarkistetaan lähtötilannekartoituksen jälkeen.

Palvelu voi sisältää esim:

 • Lähtötilannekartoitus
 • Organisaationne turvallisuuden nykytilan ja turvallisuusriskien kartoitus sekä arvio organisaation kyvyistä vastata turvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin.
 • Turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäynti johdon kanssa
 • Tarvittavan turvallisuusohjeistuksen laatiminen
 • Tarvittavan turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
 • Ulkoistettu turvallisuuspäällikkö

Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

Palvelun avulla on löydetty esimerkiksi tarpeita henkilöstön, myös esimiesten koulutukseen, sekä tarvittavien ohjeiden laatimiseen. Turvallisuusasioiden esilletuonti, läpikäynti yhteistyössä ja johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin on parantanut yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Riskienhallinta ja arviointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Palvelun avulla arvioimme yrityksessäsi tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia ja suunnittelua. Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Valmiussuunnittelu, Jatkuvuussuunnittelu

Valmiussuunnitelmien avulla varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin, myös suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin. Miten toimitaan jos nykyiset tilasi eivät ole käytettävissä, tulee ongelmia tietoliikenneyhteyksissä tai kriittisten ohjelmien sisältämät tiedot eivät ole saatavissa.

Palvelun avulla yritykseesi voidaan laatia valmiussuunnitelma, jatkuvuussuunnitelma tai päivittää nykyinen ajan tasalle.

Työsuojelutoiminnan tehostaminen / Vaarojen ja riskien arviointi työssä

Työn riskien arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Palvelun avulla arvioimme yrityksesi vaaroja ja riskejä, sekä kehitämme yrityksesi työturvallisuustoimintaa. Toimipaikoilla vaaroja ja riskejä arvioitaessa keskustellaan vaihtoehdoista, tuodaan esille hyviä ja kustannusystävällisiä käytäntöjä, sekä lisätään työyhteisön ja työntekijöiden turvallisuustietoisuutta, mikä osaltaan parantaa turvallisuuskulttuuria.

Palvelun sisältö:

 • Toimipaikkakohtaisiin vaarojen ja riskien arviointi -käynteihin osallistuminen, työtehtäviin liittyvien vaarojen arvioiminen työpaikkakohtaisesti toiminnoittain.
 • Raporttien työstäminen toimipaikkakäynneistä.
 • Toimenpideluetteloiden laatiminen ja toimenpiteiden vastuuttaminen yksiköille.
 • Kooste tarkastuksen aikana tehdyistä huomioista sekä henkilökunnan nostamista työturvallisuushuomioista.

Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

Palvelun avulla yritys on saanut tietoonsa mm työsuojelutoiminnan tehostamiseksi vaadittavat toimenpide-ehdotukset. Keskustelukulttuurin lisääminen ja johdon sitoutuminen turvallisuuteen on kehittänyt yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Brändin, Tuotteen ja Toimitusketjun Eheys

Kansainvälisessä merkkituotekaupassa (B2C, B2B) esiintyy valitettavan usein väärinkäytöksiä – jopa suoranaisia rikoksia. Syynä laittomuuksiin on yleensä voitontavoittelu. Vientiyritykset kohtaavat laittoman kaupan riskejä mm. Aasian operaatioissaan. Laiton kauppa liittyy mm. tuoteväärennöksiin, alihankkijan valtuutettomaan takaovivalmistukseen tai ruokapetoksiin. Eri toimialoilla ja asiayhteyksissä käytetään ko. riskistä eri termejä.

Autamme asiakasyrityksiämme kehittämään Brändin, Tuotteen ja Toimitusketjun Eheyttä mm. seuraavilla keinoilla:

 • Tekninen ratkaisukonsultaatio: tuotetunnistus ja –sinetöinti, SaaS tuoteserialisointi, tiedonhalllinta
 • Markkinavalvonta & tuki IPR oikeuksien voimaansaattamiselle (brand protection)
 • Yhteistyökumppaneiden taustaselvitykset (myös ulkomaat), logistinen turvallisuus (AEO vaatimustenmukaisuuden kehittäminen)
 • Turvallisuusvaatimukset sopimuksissa, ohjeistot, kouluttaminen ja turvallisuusauditointi

Maineen lisäksi suojaamme liiketoimintasi kannattavuutta ja asiakaskokemusta.

Hinta erillisen tarjouksen mukaan. Kysy myös Take Care mahdollisuudesta.

CTurva auttaa elintarvikevalmistajia kehittämään vaatimustenmukaisuutta ja vastustuskykyä em. riskejä vastaan – hyödyntäen kumulatiivista kokemustamme sekä kansainvälistä yhteistyöverkostoamme.

Turvallisuuskoulutukset

 • Turvallisuuskoulutus henkilöstölle, esimiehille, alihankkijoille (räätälöidään kohderyhmän mukaan).
 • Turvallisuusjohtaminen, Turvallisuuskulttuurin kehittämien
 • Tietoturvallisuuskoulutus
 • Työturvallisuus
 • Matkustusturvallisuus

Hinta alk 850 €/tilaisuus (+alv) + matkakustannukset.
Arvio koulutuksen kestosta, 2-3 h/tilaisuus

Asiantuntijapalvelut CTurva

Tarjoamme monen tasoisia asiantuntijapalveluita yritysturvallisuuteen liittyen. Tarjoamme turvallisuustoiminnan ja turvallisuuskulttuurin kehittämistä, vaarojen ja riskien arviointia, tuoteväärennösten ehkäisyä, sekä erilaisia turvallisuuskoulutuksia.  Klikkaa ja lue lisää.

Kiinnostuitko?

CTurva auttaa turvaamaan yrityksesi. Ota rohkeasti yhteyttä.
Ota yhteyttä
Nämä asiakkaamme ovat nähneet turvallisuusasiat tärkeinä:

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä!

7 + 8 =

Voit myös ottaa suoran yhteyden puhelimitse Penttiin: 040 5008061