Turvallisuuskartoitus

Kartoitus tuo esille konkreettisia kehityskohteita, kun turvallisuutta analysoidaan kokeneen asiantuntijan johdolla. Kartoitus parantaa yrityksen turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria sekä tehostaa toimintaa ja tuo kustannussäästöjä.

Palvelun avulla tiedostat turvallisuusriskit sekä puutteet henkilöstön koulutuksessa ja ohjeistuksessa sekä turvaat liiketoimintasi.

Turvallisuuskartoituksessa selvitetään yrityksenne turvallisuuden nykytila:

 • Miten turvallisuus on organisoitu ja dokumentoitu?
 • Kenellä on vastuu eri turvallisuusasioista?
 • Miten liiketoiminnalle tärkeitä tietoja säilytetään?
 • Kuinka henkilöstöä perehdytetään, koulutetaan ja ohjeistetaan?
 • Miten kiinteistöön liittyvä turvallisuus on kuvattu?
 • Miten sopimuksissa huomioitu turvallisuusasiat?

Hinta alk. 1 450 € (+alv) + matkakulut.
Sisältää 1 työpäivän ja toimenpidesuunnitelman.

Lisäpalveluna AEO -ennakkokartoitus, erillisen sopimuksen mukaan.

Turvallisuuskartoitus

Oli torstai-ilta. Terveysalan yrityksen toimitusjohtaja Eeva oli käymässä kuntosalilla työpäivän jälkeen. Illalla Eeva huomasi, että hänen toimistolta nappaamansa potilaspaperit olivat pudonneet salilaukusta. Huoli omasta yrityksestä ja sen maineesta oli valtava. Mihin asiakkaiden terveystiedot loppujen lopuksi päätyivät?

GDPR Tietosuojakartoitus

EU:n tietosuoja-asetus GDPR velvoittaa  suojaamaan henkilötiedot asiattomalta käytöltä. Asetuksen myötä rekisterinpitäjältä vaaditaan uusia hallinnollisia tehtäviä. Kartoituksen avulla varmistetaan, että henkilötietoja käsitellään asetuksen mukaisesti tietoturvariskit minimoiden.

Kartoitus ja loppuraportti tuovat esiin tarvittavat kehityskohteet tietosuojavaatimuksien täyttämiseksi.

Tietosuojakartoituksessa selvitetään mm.:

 • Miksi ja mitä henkilötietoja kerätään?
 • Kuinka henkilötietoja säilytetään?
 • Kenellä on pääsy henkilötietoihin?
 • Kuinka pääsy henkilötietoihin on hallinnoitu?
 • Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?
 • Miten pitkään henkilötietoja säilytetään ja miten ne poistetaan?
 • Onko yrityksessä tarvetta tietosuojavastaavalle?
 • Onko tarpeen arvioida tietosuojan tilaa juridisesti tai tietoteknisesti?

Hinta alk. 1 950 € (+alv) + matkakulut.
Sisältää 2 työpäivää ja kehityssuunnitelman.

Lisäpalveluna tietosuojakoulutus, erillisen sopimuksen mukaan.

Tietosuojakartoitus

Hyvinvointipalveluyrittäjä Risto, iloitsi uudesta isosta asiakkaasta. Hetken päästä Risto sai puhelun, joka sai otsan rypistymään. Uusi asiakas halusi varmistua ennen sopimuksen allekirjoitusta, että heidän työntekijöiden tiedot olivat turvassa. Riston mielestä asian piti olla kunnossa, mutta tätä ei ollut dokumentoitu. Oliko uusi asiakkuus kaatumassa tähän?

Turvallisuuspäällikkö

Autamme varmistamaan työntekijöidesi turvallisen työskentelyn ja yrityksesi toiminnan turvalliset edellytykset sekä liiketoiminnan jatkuvuuden. Yritysturvallisuuden kaikilla osa-alueilla – kattaen henkilöstön, tilojen, toiminnan, tiedon sekä omaisuuden suojaamisen.

Turvallisuuspäällikkö toimii yrityksesi tukena. Hän arvioi millaisiin riskeihin yrityksessä tulee varautua sekä miten riskejä voidaan pienentää, hän tukee tarvittavan ohjeiston laatimista – tekee tarvittaessa itse, arvioi kehitystarpeita, kouluttaa henkilöstöä ja huolehtii että toimitaan lakien ja asetusten mukaan. Hän varmistaa, että yrityksen tietoturvallisuus on kunnossa ja ulotettu yrityksen jokapäiväisiin toimintoihin – perusasioista on huolehdittu ja osataan varautua myös kyberhyökkäysiin. Hän varmistaa, että paloturvallisuudesta on huolehdittu, pelastusorganisaatio on koulutettu ja tarvittavat ohjeet on laadittu ja käytössä.

Tämä kaikki osaltaan auttaa myös parantamaan yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Turvallisuuspäällikkö on tavoitettavissa tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla. Hän on tukemassa, jos jotain sattuu. Hän auttaa varmistamaan, että yritys täyttää asiakkaiden turvallisuusvaatimukset ja toisaalta voi auditoida tarvittaessa kumppaneita mm ISO 27001 kriteeristön mukaan. Palvelun avulla turvaat liiketoimintasi.

Hinta alk 1750/kk (+alv) + tarvittaessa matkakulut.

Sisältää n 2,5 työpäivää kuukaudessa.

Lisäpäivän hinta 500 €/pv.

Työturvallisuus

Oli joulun jälkeinen viikko. Työkiireet oli saatu hoidettua ja oli porukalla jääty viettämään ansaittuja vapaita. Joulun välipäivinä tuotantopäällikkö Jarkko sai puhelun, jossa kerrottiin, että tuotantotiloissa oli palonalku joka ilmeisesti oli aiheutunut päälle jääneestä laitteesta. Osa tuotantotiloista oli kärsinyt vaurioita ja poissa käytöstä toistaiseksi.

Muut asiantuntijapalvelut

Turvallisuustoiminnan kehittäminen

Kerromme yrityksesi turvallisuuden nykytilan ja miten yrityksesi turvallisuutta kannattaa kehittää.

Palvelun avulla yrityksesi työntekijöille tulee ymmärrys, että johto näkee turvallisuusasiat tärkeäksi ja tämä osaltaan myös parantaa turvallisuuskulttuuria. Palvelun sisältö ja laajuus tarkistetaan lähtötilannekartoituksen jälkeen.

Palvelu voi sisältää esim:

 • Lähtötilannekartoitus
 • Organisaationne turvallisuuden nykytilan ja turvallisuusriskien kartoitus sekä arvio organisaation kyvyistä vastata turvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin.
 • Turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäynti johdon kanssa
 • Tarvittavan turvallisuusohjeistuksen laatiminen
 • Tarvittavan turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
 • Ulkoistettu turvallisuuspäällikkö

Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

Palvelun avulla on löydetty esimerkiksi tarpeita henkilöstön, myös esimiesten koulutukseen, sekä tarvittavien ohjeiden laatimiseen. Turvallisuusasioiden esilletuonti, läpikäynti yhteistyössä ja johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin on parantanut yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Riskienhallinta ja arviointi

Riskienhallinta

Palvelun avulla arvioimme yrityksessäsi tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia ja suunnittelua. Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Kartoitamme yrityksesi toimintaan liittyvät riskit ja annamme toimenpide-ehdotukset riskien vaikutusten vähentämiseksi. Autamme varmistamaan yrityksesi toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin.

Valmiussuunnittelu, Jatkuvuussuunnittelu

Miten toimitaan jos nykyiset tilasi eivät ole käytettävissä, tulee ongelmia tietoliikenneyhteyksissä tai kriittisten ohjelmien sisältämät tiedot eivät ole saatavissa.

Palvelun avulla yritykseesi voidaan laatia valmiussuunnitelma, jatkuvuussuunnitelma tai päivittää nykyinen ajan tasalle.

Valmiussuunnitelman avulla autamme yritystäsi varautumaan ja jatkamaan toimintaansa  normaaliolojen häiriötilanteissa, myös suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa.

Työsuojelutoiminnan tehostaminen / Vaarojen ja riskien arviointi työssä

Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Palvelun avulla arvioimme yrityksesi vaaroja ja riskejä, sekä kehitämme yrityksesi työturvallisuustoimintaa. Toimipaikoilla vaaroja ja riskejä arvioitaessa keskustellaan vaihtoehdoista, tuodaan esille hyviä ja kustannusystävällisiä käytäntöjä, sekä lisätään työyhteisön ja työntekijöiden turvallisuustietoisuutta, mikä osaltaan parantaa turvallisuuskulttuuria.

Riskienarvioinnilla yrityksesi saa kokonaiskuvan työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Autamme kehittämään työyhteisön ja työntekijöiden turvallisuutta ja työhyvinvointia sekä lisäämään turvallisuustietoisuutta, joka parantaa turvallisuuskulttuuria.

Palvelun sisältö:

 • Toimipaikkakohtaisiin vaarojen ja riskien arviointi -käynteihin osallistuminen, työtehtäviin liittyvien vaarojen arvioiminen työpaikkakohtaisesti toiminnoittain.
 • Raporttien työstäminen toimipaikkakäynneistä.
 • Toimenpideluetteloiden laatiminen ja toimenpiteiden vastuuttaminen yksiköille.
 • Kooste tarkastuksen aikana tehdyistä huomioista sekä henkilökunnan nostamista työturvallisuushuomioista.

Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

Palvelun avulla yritys on saanut tietoonsa mm työsuojelutoiminnan tehostamiseksi vaadittavat toimenpide-ehdotukset. Keskustelukulttuurin lisääminen ja johdon sitoutuminen turvallisuuteen on kehittänyt yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Brändin, Tuotteen ja Toimitusketjun Eheys

Autamme suomalaisia (ja kansainvälisiä) vientiyrityksiä kohtaamaan  brändituotteisiinsa kohdistuvia turvallisuusriskejä omissa  toimitusketjuissaan.

Kansainvälisessä merkkituotekaupassa (B2C, B2B) esiintyy valitettavan usein väärinkäytöksiä – jopa suoranaisia rikoksia. Syynä laittomuuksiin on yleensä voitontavoittelu. Vientiyritykset kohtaavat laittoman kaupan riskejä mm. Aasian operaatioissaan. Laiton kauppa liittyy mm. tuoteväärennöksiin, alihankkijan valtuudettomaan takaovivalmistukseen tai ruokapetoksiin. Eri toimialoilla ja asiayhteyksissä käytetään ko. riskistä eri termejä.

Autamme asiakasyrityksiämme kehittämään Brändin, Tuotteen ja Toimitusketjun Eheyttä mm. seuraavilla keinoilla:

 • Tekninen ratkaisukonsultaatio: tuotetunnistus ja –sinetöinti, SaaS tuoteserialisointi, tiedonhalllinta
 • Markkinavalvonta & tuki IPR oikeuksien voimaansaattamiselle (brand protection)
 • Yhteistyökumppaneiden taustaselvitykset (myös ulkomaat), logistinen turvallisuus (AEO vaatimustenmukaisuuden kehittäminen)
 • Turvallisuusvaatimukset sopimuksissa, ohjeistot, kouluttaminen ja turvallisuusauditointi

Maineen lisäksi suojaamme liiketoimintasi kannattavuutta ja asiakaskokemusta.

Hinta erillisen tarjouksen mukaan. Kysy myös Take Care mahdollisuudesta.

CTurva auttaa elintarvikevalmistajia kehittämään vaatimustenmukaisuutta ja vastustuskykyä em. riskejä vastaan – hyödyntäen kumulatiivista kokemustamme sekä kansainvälistä yhteistyöverkostoamme.

Turvallisuuskoulutukset

Autamme varmistamaan, että henkilöstö on tietoinen yrityksesi turvallisuus-käytännöistä ja -ohjeista. Tämä lisää turvallisuustietoisuutta ja osaltaan parantaa turvallisuuskulttuuria. 

Koulutusvaihtoehtojamme ovat esimerkiksi:

 • Turvallisuuskoulutus henkilöstölle, esimiehille, alihankkijoille (räätälöidään kohderyhmän mukaan).
 • Turvallisuusjohtaminen, Turvallisuuskulttuurin kehittämien
 • Tietoturvallisuuskoulutus
 • Työturvallisuus
 • Matkustusturvallisuus

Hinta alk 850 €/tilaisuus (+alv) + matkakustannukset.
Arvio koulutuksen kestosta, 2-3 h/tilaisuus

CTurva asiantuntijapalvelut

Puhelin soi. Startup yrityksen toimitusjohtaja Erik sai puhelun kotoa. Kotona oli käynyt varkaita. Varkaat olivat vieneet pienen paloturvakaapin, jossa oli ollut ulkoinen kovalevy. Kovalevy sisälsi salaista tuotekehitystietoa uudesta menestystuotteesta. Tämä oli huono juttu.

Klikkaa ja lue lisää palveluistamme, miten jatkuvuutta voidaan varmistaa.

Kiinnostuitko?

CTurva auttaa turvaamaan yrityksesi. Ota rohkeasti yhteyttä.
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä!

6 + 7 =